Regulamin Sklepu Internetowego www.markornet.com

Serwis internetowy www.markornet.com/shop jest prowadzony przez:

MarKor NET z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Juranda 71 Tel. 18 540 91 86, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS NIP: 8161534840 REGON: 361654911(zwana dalej Firmą)

Słowniczek:

Sklep internetowy - prowadzony przez Firmę serwis internetowy, dostępny pod domeną internetową www.markornet.com/shop

Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Serwisu Internetowego markornet.com, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Produkt - dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej, w szczególności są to rozszerzenia dla systemów Magento, Joomla, PrestaShop.

Licencja - licencja na jakiej jest udostępniany produkt. W szczególności może to być: licencja OSL, GPL3 lub GPL2

Subskrypcja - wykupiony czas wsparcia (podany w miesiącach) dla danego produktu.

Strona produktowa – strona w Serwisie Internetowym markornet.com, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Firmy podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Serwisu Internetowego markornet.com, składania zamówień na produkty dostępne w Serwisie Internetowym markornet.com, dostarczania zamówionych produktów Użytkownikowi, uprawnienia Użytkownika do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania ze Serwisu Internetowego markornet.com, w tym przeglądania produktów Serwisu Internetowego markornet.com oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

  a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

  b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Serwisu Internetowego markornet.com zgodnie z jego przeznaczeniem.

 4. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu Internetowego markornet.com, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu Internetowego markornet.com lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 5. Firma w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego markornet.com spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu Internetowego z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 6. Przeglądanie produktów Serwisu Internetowego markornet.com nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Użytkownika na produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu Internetowego markornet.com wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu.
 7. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem systemu PayPal. Więcej informacji podanych jest na stronie https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/about

§ 2 Rejestracja

 1. W celu rejestracji w Serwisie Internetowym markornet.com (założenia konta Użytkownika) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Serwisu Internetowego markornet.com oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Użytkownika.
 2. Rejestracja w Serwisie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Serwisu Internetowego markornet.com, są nieodpłatne.
 3. Po zarejestrowaniu się w Serwisie Internetowym markornet.com każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 4. W celu usunięcia konta Użytkownika z Serwisu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem klienta pocztowego z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Serwisie Internetowym markornet.com.

§ 3 Zasady korzystania

 1. Logowanie do Serwisu Internetowego markornet.com odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Użytkownika. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).
 2. Firma uprawniona jest do zablokowania konta Użytkownika, jeżeli jego działanie w ramach Serwisu Internetowego naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Użytkownika Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Serwisie Internetowym. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.
 3. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Serwisu Internetowego markornet.com mogą być zgłaszane Firmie za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta.
 4. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy:

  a) loginu i hasła do swojego konta w Serwisie Internetowym markornet.com. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Serwisie jest Użytkownik, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Użytkownika;

§ 4 Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Serwisu Internetowego markornet.com stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Duża część produktów jest udostępniana za darmo. Jedynym wymogiem jest wcześniejsza rejestracja Użytkownika.
 3. Płatne produkty posiadają wybór pomiędzy subskrypcjami.
 4. Aktywna subskrypcja upoważnia do składania zapytań, dostępu do forum oraz prawo do aktualizacji produktu.
 5. Brak aktywnej subskrypcji nadal zezwala na używanie i instalowanie produktów.
 6. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 7. Promocje w Serwisie Internetowym markornet.com nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

Zasady sprzedaży Produktów w formie plików cyfrowych w Serwisie Internetowym markornet.com

§ 5 Sposób składania zamówienia

 1. Użytkownik może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Serwisu Internetowego markornet.com przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. zalogować się do Serwisu Internetowego markornet.com;
  2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Wykup i pobierz” (lub równoznaczny);
  3. Jeśli jest to darmowy produkt, wystarczy kliknąć przycisk "Pobierz" a następnie zaakceptować licencję.
  4. Jeśli jest to płatny produkt, należy wybrać rodzaj subskrypcji
  5. kliknąć przycisk „Kup teraz”, w zależności od wyboru formy subskrypcji;
  6. wpisać dane do faktury, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
  7. Wybrać formę płatności (PayPal lub zwykły przelew);
  8. Jeśli jest dostępna opcja wpisać nazwę domeny, na której będzie instalowana produkt;
 3. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w koncie Użytkownika zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Firmę zamówienia złożonego przez Użytkownika. Jeżeli proces płatności zostanie przeprowadzony prawidłowo, na adres poczty elektronicznej Użytkownika wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. Użytkownik posiadający aktywną subskrypcję na dany produkt, może zalogować się do Serwisu i pobrać pliki źródłowe.

§ 6 Warunki reklamacji

 1.  Użytkownik może zgłosić reklamacje do Centrum Wsparcia Klienta, w szczególności w przypadku, gdy:

  a) zakupiony Produkt okaże się uszkodzony (spakowany plik);

  b) w ciągu 8 (ośmiu) godzin od dokonania zapłaty za Produkt nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.

§ 7 Warunki gwarancji

 1. Warunki gwarancji są określone w przypisanej do produktu licencji (GNU GPL lub OSL).
 2. GNU GPL3 http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
 3. NIE MA ŻADNEJ GWARANCJI NA PROGRAM W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

§ 8 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania Produktu z Serwisu Internetowego markornet.com. Firma zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Firmę o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

O sklepie

Wszystkie dostępne moduły i rozszerzenia są dostępne na licencji OSL lub GPL3. Oznacza to, że możesz modyfikować ściągnięte moduły i dopasowywać do własnych potrzeb.

Nowości

Startujemy z nowym sklepem.

Czat z naszym doradcąPorozmawiaj z nami!